Yükleniyor...

ZİYARETÇİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.


A. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Şirketimizin faaliyetleri gereği işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu Evra Akaryakıt San. Ve Tic. Ltd. Şti.dir.


B. İşlenen Kişisel Veriler Ve İşlenme Amaçları:

Şirketimiz tarafından, internet sitemiz üzerinden bize mesaj ileten ziyaretçilerin;


1- Kimlik Verileri: Adı, Soyadı,


2- İletişim Verileri: E-posta Adresi,


- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi amaçlarıyla işlenmektedir.


C. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.


D. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel veriler, internet sayfası üzerinden doldurulan form yoluyla otomatik yöntemle işlenmektedir.


E. Kişisel Verilerin Aktarımı:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan hukuki sebeplere dayalı olarak işlenen kişisel veriler, üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.


F. İlgili Kişilerin Hakları:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun Sayfa 2 / 2 kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.


G. Veri Sorumlusuna Başvuru:

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Evra Akaryakıt San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin Anbar Mh. Altınok Cad. No:7 Melikgazi / KAYSERİ adresine yazılı olarak ya da iletisim@evrapetrol.net adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.